Самостоятелна форма на обучение

Правила за приемане на ученици в самостоятелна форма на обучение

График за изпитни сесии

Изпитните материали за учебната 2022/2023 година
са утвърдени със заповед № РД 07-660/20.12.2022 г.

 
Конспекти на общообразователни учебни предмети
Учебен предмет VIII клас IX клас X клас XI клас XII клас
Български език и литература тук тук
Английски език
Руски език тук тук тук
Френски език
Математика тук тук тук тук тук
Информационни технологии тук тук тук
История и цивилизации тук тук тук
География и икономика тук тук
Философия
Гражданско образование
Биология и здравно образование тук тук
Физика и астрономия тук тук тук
Химия и опазване на околната среда тук
Музика
Изобразително изкуство
Физическо възпитание и спорт
Предприемачество тук
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Чужд език по професията – английски
Чужд език по професията – руски
Чужд език по професията – френски
Конспекти – професия Хлебар-сладкар
VIII клас IX клас X клас XI клас XII клас
Основи на технологиите на хранителните продукти Хигиена на храните Технология на специалността – учебна практика
Технология на специалността Технология на специалността Технология на специалността
Хигиена на храните и хранително законодателство
Основни технологии в специалността
Конспекти – професия Лозаровинар
VIII клас IX клас X клас XI клас XII клас
Основи на земеделието
Основи на земеделието – уч. пр.
Ботаника
Конспекти – професия Монтьор на ССТ
VIII клас IX клас X клас XI клас XII клас

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца