Качество на професионалното обучение

Качество на професионалното обучение

Самооценка на качеството на професионално образование

2014/2015 учебна година

І. Критерий: „Постигнато равнище в учебния процес“

Показатели:

1. Относителен дял на напусналите системата на професионалното образование учители
2. Относителен дял на квалифицираните учители
3. Ученици, придобили степен на професионална квалификация
4. Относителен дял на учениците, провеждащи практическо обучение на реални места при работодатели

ІI. Критерий: „Обхват в извънкласни и извънучилищни дейности“
Показатели:

1. Брой ученици, участвали в извънкласни и извънучилищни дейности

2. Участие в проекти и програми

По национални програми:

  • Национална програма „Модернизиране системата на професионалното образование“
  • Национална програма“Оптимизация на училищната мрежа“, модул“Оптимизиране на вътрешната структура на училищата“, мярка“Изплащане на обезщетения на персонала“
  • Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“
  • Мярка „Без свободен час“
  • Проект „Да направим училището привликателно за младите хора“
  • Проект „Ученически практики“

ІII. Критерий: „Осигурени условия за учене през целия живот“
Показатели:

1. Брой ученици, навършили 16-годишна възраст, обучавани в самостоятелна, вечерна и задочна форма за придобиване на професионално образование

2. Брой ученици, навършили 16-годишна възраст, обучавани в квалификационни курсове за професионална квалификация

Един ученик обучаван в самостоятелна форма за придобиване на III степен на професионална квалификация по професията „Техник-лесовъд“.

Двама ученика, обучени за придобиване на правоспособност за категория „Ткт“.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца