Прием 2021/2022

Прием 2021/2022

Прием 2021/2022 учебна година

 

Прием на ученици след завършен VII клас

За учебната 2021/2022 година в ПГСС Нова Загора

ще се приемат ученици, завършили VII клас

Професия: Монтьор на транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

 

Професия: Хлебар-сладкар
Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия

 

Професия: Лозаровинар
Специалност: Лозаровинарство

 

Професия: Монтьор на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското стопанство

Дневна и дуална форми на обучение

 

 

Важно за родителите

Всички семейства, чиито деца са записани в осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация, в срок до 15 октомври 2021 г. в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), като се прилагат удостоверение, издадено от съответното училище, че детето е записано в осми клас и/или копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Лиляна Стоянова
Директор

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца