Подкрепа за дуалната система на обучение

Цел на проекта:

Да разшири обхвата на дуалната система на обучение с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.

Дейности:

Дейностите са насочени към:

  • подобряване на компетентността на учителите и преподавателите по професионална подготовка;
  • придобиване на педагогически и методически умения от представителите на работодателите;
  • повишаване на привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите;
  • повишаване на информираността в предприятията.

През учебната 2021/2022 година в ПГСС е реализиран план-прием на 0,5 паралелка по дуалната система на обучение в специалността “Механизация на селското стопанство”, професия “Монтьор на селскостопанска техника”. 

Партньори по проекта са следните фирми: ЕТ “Диян Танев – Агроплод”, ЕТ “Чорбаджийски – Димо Димов”, “МИК и КО” ООД, Агростил 2000″ ЕООД

В изпълнени на дейностите по проекта учениците проведоха по две “пробни стажувания” във фирмите партньори.

Учителите, преподаващи на тези ученици, участваха в две обучения по следните теми: “Нови методи на оценяване” и “Нови методи на преподаване”.

В ПГСС беше закупен интерактивен симулатор за селскостопанска техника, учебници и учебни помагала.

През учебната 2022/2023 година в ПГСС е реализиран план прием на 0,5 паралелка по дуална система на обучение в специалност “Лозаровинарство”, професия “Лозаровинар”. Партньори са “Домейн Бойар Интернешънъл” ЕАД, “Ейнджъл Естейт” АД, “Едоардо Миролио” ЕООД, ЕТ “Пуров”.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца