Подкрепа за дуалната система на обучение

Подкрепа за дуалната система на обучение

Цел на проекта:

Да разшири обхвата на дуалната система на обучение с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.

Дейности:

Дейностите са насочени към:

  • подобряване на компетентността на учителите и преподавателите по професионална подготовка;
  • придобиване на педагогически и методически умения от представителите на работодателите;
  • повишаване на привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите;
  • повишаване на информираността в предприятията.

Важно!

Покана

подаване на оферта за предоставяне на услуга

2021/2022 учебна година

През учебната 2021/2022 година в ПГСС е реализиран план-прием на 0,5 паралелка по дуалната система на обучение в специалността „Механизация на селското стопанство“, професия „Монтьор на селскостопанска техника“. 

Партньори по проекта са следните фирми: ЕТ „Диян Танев – Агроплод“, ЕТ „Чорбаджийски – Димо Димов“, „МИК и КО“ ООД, Агростил 2000″ ЕООД

В изпълнени на дейностите по проекта учениците проведоха по две „пробни стажувания“ във фирмите партньори.

Учителите, преподаващи на тези ученици, участваха в две обучения по следните теми: „Нови методи на оценяване“ и „Нови методи на преподаване“.

В ПГСС беше закупен интерактивен симулатор за селскостопанска техника, учебници и учебни помагала.

2022/2023 учебна година

През учебната 2022/2023 година в ПГСС е реализиран план прием на 0,5 паралелка по дуална система на обучение в специалност „Лозаровинарство“, професия „Лозаровинар“. Партньори са „Домейн Бойар Интернешънъл“ ЕАД, „Ейнджъл Естейт“ АД, „Едоардо Миролио“ ЕООД, ЕТ „Пуров“.

Пробни стажувания на учениците от VIII б клас
специалност Лозаровинарство

Във винарна изба "Ейнджълс Естейт"

В "Едоардо Миролио" ЕООД

Във винарната на ЕТ "Пуров"

"Домейн Бойар Интернешънъл" ЕАД,
изба Кортен

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца