Покана ПДСО

Покана ПДСО

Покана

за подаване на оферта за предоставяне на услуга – извършване на обучение за изпълнение
на Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка,
включително теоретично и практическо обучение по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014- 2020 г.,
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Теми за обучение:

  1. Нови техники и технологии
  2. Обучение за разработване на учебна документация

Приложение 21

Покана за подаване на оферта

Приложение 22

Договор за провеждане на обучение

Приложение 23

Проект на техническо задание

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца