Междуинституционална квалификация

Междуинституционална квалификация

На 25 и 26 ноември 2022 година в гр. Хасково учители от Професионална селскостопанска гимназия – Садово, Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора и Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Н.Й.Вапцаров“ гр. Чепеларе, проведоха междуинституционална квалификация на тема „Споделяне на добри практики за задържане на учениците в училище“. Целите на квалификацията бе да се изяснят аспектите и измеренията на проблема с отсъствията на учениците, да се обсъдят причините и да се споделят успешни практики за решаването му, изведени от опита в трите гимназии. Във втората част на срещата трите училища се запознаха с проведената мобилност по Проект „Еразъм+“, реализиран от Професионалните гимназии в гр. Нова Загора и гр. Чепеларе през 2022 година. Изготвените презентации дадоха възможност на присъстващите да се запознаят с наученото от учителите и учениците, взели участие в европейската образователна мобилност по Ключова дейност 1. Ползотворен диалог и споделяне на опит изпълни дните на проведената квалификация.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца