Ученически практики – 2

Ученически практики – 2

2022/2023 година

И през тази учебна година ученици от ПГСС работят в реална работна среда по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“. Този проект цели повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. При успешно проведена практика всеки ученик ще получи сертификат за проведена практика в реални условия и стипендия в размер на 372 лева.

Професия "Хлебар-сладкар"

И през учебната 2022/2023г. фирма – „ГАЛЯ – МиМ“ – ЕОД отвори вратите си за ученици от ПГСС, които вече работят в реални производствени условия, по проект „Ученически практики – 2“. Възпитаниците на гимназията от Ха клас – специалност „ Производство на хляб и хлебни изделия“, с ръководител г-жа Милена Жеркова подобряват практическите си умения при реален работодател. Основната цел на проекта е подобряване качеството на професионалното образование чрез повече и по-добри възможности за практика на учениците в реална работна среда, както и активно включване на бизнеса в професионалното образование.
Възпитаниците на гимназията, участващи в проекта, благодарят на фирма „ГАЛЯ – МиМ“ – ЕОД за топлата атмосфера, доброто сътрудничество, помощ и професионална подкрепа.

Професия "Монтьор на транспортна техника"

Избрани моменти с ученици по професия „Монтьор на транспортна техника“ – X Г клас, с ръководител г-н Галин Костадинов, по време на ученически практики в реална работна среда в „Сорико“ ООД.

Професия "Монтьор на селскостопанска техника"

Избрани моменти с ученици от ПГСС, професия „Монтьор на селскостопанска техника“ – XI в клас, с ръководител Георги Халков, по време на ученически практики в реална работна среда в ЕТ „Диян Танев – Агроплод“, гр. Нова Загора.

Избрани моменти с учениците от ПГСС, специалност „Лозаровинарство“ – X б клас с ръководител Емилия Петрова по време на ученически практики в реална работна среда в ППК „Кортен“ – с. Кортен. С голям интерес и прецизност учениците извършиха резитба в плододаващи лозя.

Ученически практики - 2

Работа по проекта преди 2022/2023 година

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца