Чиста околна среда – 2023 г.

Чиста околна среда – 2023 г.

Във връзка с изпълнението на Национална кампания „Чиста околна среда – 2023 г.“ училището ни получи финансиране в размер на 7309 лв. С тези средства и с всеотдайния труд на учители и служители в ПГСС ще бъде изградена класна стая на открито с необходимите маси и места за сядане. Ще бъде създадена цветна и билкова градинка, ще се изгради зона за компостиране. В района около класната стая ще се извърши допълнително озеленяване – ще бъдат засадени птиче грозде и туи.

Чрез включването на ПГСС в Кампанията училището ще даде своя принос за по-отговорно и дълготрайно отношение на младите хора към опазването на околната среда, за повишаване и затвърждаване на екологичната култура и самосъзнание сред подрастващите.

Крайният срок за извършване на планираните дейности е 31 октомври 2023 година.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца